M'agrades V!

Ateneu de les Arts. Viladecans

objectius

La missió que té l’Ateneu de les Arts és la de fomentar l’expressivitat i la creativitat artística de la ciutadania a través de la pràctica de les diverses disciplines artístiques, alhora que garantir l’accés a la cultura, per tal de construir tots plegat una ciutat més forta i cohesionada.

Els seus objectius estratègics són:
• Elaborar una oferta d’educació artística estable i global (arts escèniques, música, arts visuals i plàstiques) adreçada a tota la
  ciutadania.
• Esdevenir el referent ciutadà per a la formació artística en l’àmbit local, alhora que promoure el seu paper com a referent nacional
  pel que fa a centres de formació artística.
• Promoure el treball en xarxa com a dinàmica, tant pels diversos professionals col·laboradors del centre com pel que fa a la resta
  d’equipaments singulars de la ciutat.
• Posar l’èmfasi en l’experiència de la pràctica artística enfront de la formació reglada o la destresa tècnica interpretativa.

Els principis pedagògics que fonamentaran la implementació de l’oferta de l’Ateneu de les Arts de Viladecans són:
• La priorització del coneixement i l’experiència artística (teatral, musical, etc.)  global per sobre de les destreses instrumentals i/o
  individuals.
• L’aprenentatge significatiu i funcional, entenent que és l’alumne qui construeix el seu propi aprenentatge amb una intervenció
  docent que parteix de les seves motivacions i coneixements previs per tal de desenvolupar capacitats útils tant en el camp
  artístic i cultural com social. Sempre adequant les activitats d’ensenyament-aprenentatge a l’evolució psicològica dels alumnes.
• L’aprenentatge cooperatiu a fi d’estrènyer la distància entre les capacitats dels estudiants i els progressos a desenvolupar.
• El foment del pensament autònom, la capacitat d’aprenentatge al llarg de la vida (aprendre a aprendre) i la creativitat dels
  alumnes.
• L’educació en un ampli ventall de branques de l’ensenyament artístic sense subjecció a la seva jerarquització acadèmica
  tradicional.
• La barreja d’expressions culturals per tal de valorar les diferències culturals com una eina transformadora i de reflexió crítica de
  la nostra cultura a partir del coneixement i l’experiència d’altres cultures.

Aquests principis pedagògics determinen les metodologies i les didàctiques:
• Situar el “grup” com a base per a la relació d’ensenyament i aprenentatge i com a fonament metodològic.
• Emfasitzar la vivència artística per sobre dels continguts de caire més conceptual.
• Establir estratègies per tal d’adquirir actituds i valors.
• Integrar els col·lectius més allunyats de les pràctiques artístiques.

Ajuntament de Viladecans
Generalitat de Catalunya
Pla Ponent 21